miercuri, 14 aprilie 2010

S.A.L.T. - Ucenicie în cele şapte zone ale vieţii - PSIHOLOGIC III

PSIHOLOGIC


III. CE CRED?

„Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." Ioan 8:32

Ceea ce crezi că este adevărat sau fals despre Dumnezeu, despre tine despre ceilalţi, determină valorile tale sau dorinţele pe care le vei avea în viaţă. Pentru a împlini unele dorinţe sau pentru a dobândi unele lucruri pe care pui preţ, vei fi nevoit să faci alegeri, care vor fi bune sau proaste.

„Eu, Domnul, cercetez inima, şi cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtare lui, după rodul faptelor lui."Ieremia 17:10

De exemplu, gândeşte-te la viaţa lui Ghedeon (Judecători 6:11-18). El se temea de madianiti, duşmanii Israelului. într-o zi, pe când Ghedeon se ascundea, îngerul Domnului a apărut şi i-a spus:

„Domnul este cu tine, viteazule!" Judecători 6:12

Dumnezeu l-a văzut pe Ghedeon altfel decât se vedea el însuşi.

Ghedeon nu era diferit de noi. El era concentrat asupra posibilităţilor, aparenţelor şi circumstanţelor sale. Când Dumnezeu i-a spus că îi va elibera pe Israeliţi de duşmanii lor, el a răspuns:

„Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? lată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu." Judecători 6:15

Chiar şi atunci când Dumnezeu a declarat, despre Ghedeon că este un bărbat puternic, de valoare, şi că îl va folosi să elibereze Israelul, acesta nu a crezut. Era imposibil de crezut din cauza fricii. El se gândea că familia sa este mică, nesemnificativă şi săracă. Ghedeon a permis experienţelor sale şi statutului pe care îl avea să determine ceea ce gândea despre sine însuşi.

Când accepţi opinii, percepţii greşite sau etichete asupra propriei persoane, faci alegeri greşite, bazate pe acestea din urmă. Ca şi creştin, eşti moştenitor al unei noi identităţi. Tot ceea ce spune Dumnezeu despre tine este adevărat, fie că tu crezi sau nu. Oricum, minciunile pe care le-ai crezut, încă îţi mai afectează alegerile. Aşa că aceste minciuni trebuie înlocuite cu adevărurile lui Dumnezeu. Când crezi ceea ce Dumnezeu spune despre tine, roadele Duhului Sfânt sunt vizibile în viaţa ta, chiar şi în momente dificile.

„Căci el este ca un pom sădit lîngă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, cînd vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă. Ieremia 17:8

Am folosit un copac pentru a reprezenta viaţa ta. Acţiunile, sentimentele, atitudinile şi relaţiile reprezintă roadele (fructele). Dacă alegi să crezi minciuni, roadele vor fi negative. Dacă alegi să crezi adevărul, roadele tale vor fi pozitive şi sănătoase.

Roadele negative sunt: izbucnirile, mânia, amărăciunea, frica paralizantă dependenţele, mâncatul dezordonat, pâgânătatea şi relaţiile rupte. Ele sunt descrise în versetele următoare:

„Şi faptele firii pămînteşti sînt cunoscute, şi sînt acestea: preacurvia, curvia, necuraţia, desfrînarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, destinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu."Galateni 5:19-21

Roadele pozitive sunt descrise ca roade ale Duhului.

„Roadă Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blîndeţea, înfrînarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este lege." Galateni 5:22-23

Fructele (roadele) sunt ataşate ramurilor. Ramurile reprezintă alegerile şi deciziile tale. Când crezi adevărul vei face alegeri corecte. Alegerile corecte vor produce roade bune. Pe de altă parte, dacă tu crezi minciuni vei face alegeri greşite şi vei avea roade rele.

„Nu vă înşelaţi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine samănă în firea lui pămîntească, va secera din firea pămîntească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.»" Galateni 6:7-8

Ramurile sunt ataşate trunchiului. Trunchiul copacului reprezintă valorile, dorinţele şi nevoile tale. De exemplu: nevoia de a fi iubit, acceptat, de a te simţi în siguranţă, dorinţa de a avea valoare. Aceste lucruri nu sunt rele. Dumnezeu vrea să ţi le dea. Dar, dacă nu crezi că El ţi le poate împlini, vei dori să le obţi prin propriile puteri. Dumnezeu vorbeşte despre acest lucru în următorul verset:

„Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certafis şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu cereţi Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gînd să risipiţi în plăcerile voastre." Iacov 4:2-3
În final, rădăcinile copacului reprezintă ceea ce crezi tu în momentul actual (fie că este minciună sau adevăr). Sunt trei ramificaţii ale rădăcinii care redau sistemul credinţei tale. Cele trei ramificaţii reprezintă ceea ce crezi despre Dumnezeu, despre tine şi despre ceilalţi.


În ilustraţia cu Ghedeon, roadele din viata lui erau frica şi necredinţa.

„Ghedeon I-a zis: «Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întîmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinţii noştri cînd spun: 'Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?'. Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mînile lui Madian!»"Judecători 6:13

„Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu smt cel mai mic din casa tatălui meu. "Judecători 6:15
Cere-i Domnului să-ţi arate minciunile pe care le-ai crezut despre ceilalţi.


Dacă ai experimentat un eveniment traumatic, poate că ţi-ai format un sistem de judecată faţă de ceilalţi. De exemplu, dacă ai fost abuzat sau trădat de cineva, poate gândeşti: „Nu o să mai las pe nimeni să mă mai rănească vreodată!". Din acest gând, poate ieşi judecata: „Oamenii mă vor răni dacă le voi permite să se apropie prea mult!".

„Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gîndurile! Vezi dacă sînt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!" Psalmul 139:23-24

Nu permite experienţelor să-ţi defineasă adevărul, ci mai degrabă adevărului lui Dumnezeu să-ţi definească experienţele.

Urmează paşii următori, după ce Domnul ţi-a descoperit anumite lucruri:

• Mărturiseşte şi renunţă la minciunile pe care le-ai crezut (cheamă numele lui Isus şi puterea sângelui Său pentru a distruge legăturile din viaţa ta).

„Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar pînă la moarte."Apocalipsa 12:11

• Pocăieşte-te de judecăţile greşite pe care le-ai avut cu privire la Dumnezeu sau la ceilalţi.

• Iartă-i pe cei care te-au rănit.

Pe măsură ce Domnul îţi arată ceea ce ai crezut greşit (minciunile) care trebuie înlocuit, poate fi dureros, dar rezultatul lucrării Sale în viaţa ta produce roade noi şi bune.

„Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roadă dătătoare de pace a neprihănirii" Evrei 12:11

Dumnezeu este un profesor foarte răbdător. I-a luat ceva timp lui Ghedeon să scape de minciunile în care credea pentru a putea vedea adevărul cu privire la Dumnezeu şi la el însuşi. Printr-o serie de miracole, Dumnezeu şi-a dovedit cu răbdare cuvântul Său ca fiind adevărat. Aşadar, Ghedeon nu a mai fost temător, ci plin de pace.

„Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului, şi i-a pus numele «Domnul păcii». "Judecători 6:24

Ghedeon nu s-a temut când armata sa a fost micşorată de Dumnezeu de la 32.000 de oameni la 300, pentru că a crezut că El poate să elibereze Israelul de duşmanii săi şi doar cu atâţia.

În concluzie; Dumnezeiu ţi-a descoperit minciunile în care ai crezut. Tu te-ai pocăit, le-ai mărturisit sau ai iertat. Acum cere-i lui Dumnezeu să înlocuiască minciunile cu adevărul Său. Apoi zilnic reînnoieşte-ţi mintea cu adevărul Său

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească." Filipeni 4:8

Mulţumeşte-i Domnului pentru roadele bune, alegerile făcute prin Duhul Sfânt, pentru că ţi-a împlinit nevoile şi ţi-a dat adevărul pentru a crede.

„Alţii apoi sînt înfăţişaţi prin sămânţa căzută în pămînt bun. Aceştia sînt cei ce aud Cuvîntul, îl primesc, şi fac roadă: unul treizeci, altul şaizeci şi altul o sută." Marcu 4:20

Biserica S.O.S. Ploieşti este cea care reprezintă Cursurile S.A.L.T. în România. (str. DN 1 Ploieşti-Câmpina, km 5, cod 107070, Blejoi, Prahova. www.bisericasos.ro)
Pentru detalii privind procurarea cursurilor în limba română puteţi scrie un email la adresa: biserica@radiosos.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu