sâmbătă, 17 aprilie 2010

Encounter - Întâlnire de gradul III (II)

I PUTEREA CRUCII
 Este absolut necesar ca o persoana să înţeleagă semnificaţia a ce a împlinit Isus prin moartea Sa pe cruce.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, Domnul nostru.(Romani 6:23)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.(Ioan 3:16)
El a şters însemnarea cu tot cu regulile ei, care era împotriva noastră şi ni se opunea, a luat-o şi a pironit-o pe cruce.(Coloseni 2:14)
El a înlăturat Legea cu poruncile şi regulile ei, pentru a crea din cei doi, în El, un om nou, făcând astfel pace, şi i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit duşmănia. El a venit şi v-a vestit pacea, vouă, celor care eraţi departe, şi a adus pace celor care erau aproape, pentru ca, prin El, amândoi să avem acces, într-un singur Duh, la Tatăl.(Efeseni 2:15-18)

Când Duhul Sfânt ne descoperă dimensiunea suferinţelor Lui Isus pe Cruce şi semnificaţia spirituală a morţii Sale vom experimenta o altă libertate a vieţii noastre.

Femeia samariteancă I-a zis: – Cum de Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă?! Iudeii, într-adevăr, nu au legături cu samaritenii. Isus i-a răspuns: – Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel Ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!“, tu însăţi I-ai fi cerut, şi El ţi-ar fi dat apă vie!(Ioan 4:9-10)
 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate. (1Ioan 1:9)
Pastor asistent Robert Baciu

II VINDECAREA UNEI INIMI ZDROBITE

Dumnezeu doreşte să îţi vindece inima, dar are nevoie de colaborarea ta.
„Duhul Stăpânului Domn este peste Mine, căci DOMNUL M-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea şi celor legaţi1– izbăvirea, să vestesc anul de îndurare2 al Domnului şi ziua răzbunării Dumnezeului nostru, să mângâi pe toţi cei ce jelesc, să le ofer celor ce plâng în Sion – să le ofer coroană în loc de cenuşă, untdelemnul bucuriei în locul plânsetului, mantaua laudei în locul duhului mâhnit. Vor fi numiţi stejari ai dreptăţii, un sad al Domnului, care să-I arate slava.(Isaia 61:1-3)

1 Neiertare, amărăciune
Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! (Efeseni 4:31)

2. Respingerea
Când Elisabeta a auzit salutul Mariei, copilul a săltat în pântecele ei, şi Elisabeta a fost umplută de Duhul Sfânt. (Luca 1:41)
Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era atât de dispreţuit, încât oamenii îşi întorceau faţa de la El, iar noi nu L-am luat în seamă. (Isaia 53:3)
Veniţi la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 2:4)
Nu te teme, căci nu vei mai fi făcută de ruşine! Nu te ruşina, căci nu vei mai suferi dispreţul! Vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aminti de ocara văduviei tale. Căci Cel Ce te-a făcut îţi este soţ – DOMNUL Oştirilor este Numele Său – şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui Israel – El este numit Dumnezeul întregului pământ. Ca pe o soţie părăsită şi cu duhul mâhnit, aşa te-a chemat Domnul; ca pe o soţie alungată în tinereţe, zice Dumnezeul tău. Pentru o clipă te-am părăsit, dar te voi aduna cu multă îndurare. (Isaia 54:4-7)

3. Furia, mânia, violenţa
Paştele iudeilor era aproape şi Isus S-a suit la Ierusalim. I-a găsit în Templu pe cei care vindeau boi, oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani stând la mesele lor. A făcut un bici din frânghii şi i-a scos pe toţi afară din Templu, împreună cu oile şi boii lor. A împrăştiat monedele schimbătorilor de bani şi le-a răsturnat mesele,  iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: „Ridicaţi acestea de aici! Nu faceţi din Casa Tatălui Meu o casă de negoţ!“(Ioan 2:13-16)
A intrat din nou în sinagogă, şi acolo era un om care avea o mână uscată. Ei Îl urmăreau pe Isus să vadă dacă-l va vindeca în ziua de Sabat, ca să-L poată astfel acuza. Isus i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te şi stai în mijloc!“ Apoi le-a zis lor: „Este voie în ziua de Sabat să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să omori?“ Ei însă tăceau. Şi-a rotit privirea peste ei cu mânie şi apoi, mâhnit de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ El a întins-o şi mâna lui a fost vindecată. (Marcu 3:1-5)
Orice amărăciune, mânie, furie, ţipăt şi blasfemie şi orice răutate să piară dintre voi! (Efeseni 4:31)

4. Gelozie şi invidie
Femeile cântau în veselia lor, spunând: „Saul a ucis miile lui, iar David zecile lui de mii.“ Lui Saul nu i-au plăcut aceste cuvinte şi s-a înfuriat foarte tare, spunând: „I-au dat lui David zecile de mii, iar mie doar miile. Acum nu-i mai lipseşte decât regatul.“ Începând din acea zi, Saul a început să-l privească cu ochi răi pe David.(1Samuel 18:7-9)

5. Adulter, incest, zoofilia, concubinaj
De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, ca săurmeze poftele inimilor lor, dezonorându-şi astfel trupurile între ei. (Romani 1:24)
Fugiţi de desfrâu! Toate celelalte păcate pe care le săvârşeşte omul sunt în afara trupului, dar cel care săvârşeşte desfrâu păcătuieşte împotriva trupului său. Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul (şi în duhul) vostru (, care sunt ale lui Dumnezeu)! (1 Corinteni 6:18-20)

6. Bârfa, calomnia, lenea, minciuna
Bârfitorul dezvăluie lucruri confidenţiale; de aceea nu te asocia cu omul care vorbeşte prea mult (Proverbe 20:19)
Numai ca să-l doboare din înălţimea lui se sfătuiesc ei. Le este dragă minciuna; cu gura ei binecuvântează, dar cu inima blestemă. (Psalmii 62:4)
Nu vă minţiţi unul pe altul, pentru că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi şi de faptele lui(Coloseni 3:9)
Cât timp vei mai sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi… şi sărăcia vine peste tine ca un hoţ, iar lipsa – ca un om înarmat. (Proverbe 6:9-11)

7. Păcate personale: mândrie, idolatrie, rebeliune, materialism
Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi. (Proverbe 11:2)
Să nu vă întoarceţi spre idoli şi să nu vă turnaţi idoli. Eu sunt Domnul,Dumnezeul vostru. (Leviticul 19:4)
Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea şi idolatria3. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului, te-a respins şi El ca rege.(1 Samuel 15:23)
Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, iar unii, care au tânjit după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu multe dureri.(1 Timotei 6:10)

Permite-i Domnului să te întregească şi să te vindece deplin

El îţi iartă toate nelegiuirile, îţi vindecă toate bolile, (Psalmii 103:3)
Le-a trimis Cuvântul Lui, i-a tămăduit şi i-a scăpat din groapă.(Psalmii 107:20)
Luminita Baciu

III. DE LA BLESTEM LA BINECUVÂNTARE
Cristos ne-a răscumpărat de sub blestemul Legii, devenind blestem pentru noi – căci este scris: „Blestemat este oricine e atârnat pe lemn.“ pentru ca, în Cristos Isus, binecuvântarea lui Avraam să vină asupra neamurilor, ca să primim, prin credinţă, Duhul promis.(Galateni 3:13-14)

1.Blestemul
Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeul tău, păzind şi împlinind toate poruncile şi hotărârile pe care ţi le dau astăzi, toate aceste blesteme vor veni peste tine şi te vor ajunge. ei fi blestemat în cetate şi la câmp. Coşul şi covata ta vor fi blestemate. Rodul pântecelui tău, al pământului tău, al cirezilor tale şi al turmelor tale va fi blestemat. Vei fi blestemat la venire şi la plecare. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, neliniştea şi mustrarea în mijlocul tuturor lucrurilor pe care le vei face, până când vei fi nimicit şi vei pieri repede din cauza faptelor tale rele, pentru care L-ai părăsit. Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici din ţara în care ai intrat ca s-o stăpâneşti. El te va lovi cu tifos şi cu friguri, cu inflamaţie şi cu febră, cu sabie, cu filoxeră şi cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge.(Deuteronomul 28:15-22)

2. Legături generaţionale
Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, fiindcă Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, Care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinţilor lor, până la a treia sau a patra generaţie a celor ce Mă urăsc (Exodul 20:5)

3. Simptome care pot indica prezenţa blestemelor sau a altor robii ale generaţiei
Aşa cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, tot astfel nu nimereşte nici blestemul neîntemeiat. (Proverbe 26:2)

4. Blestemul auto-impus
 
a. Vrăjitorie
Chipurile zeilor lor să le ardeţi în foc. Să nu pofteşti argintul şi aurul lor şi să nu le iei pentru tine ca să nu ajungă o capcană pentru tine, fiindcă acestea sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău. Să nu aduci în casa ta nici un lucru urâcios dintre lucrurile care sunt puse deoparte pentru distrugere, pentru că, altfel, ai fi şi tu nimicit ca şi el. Să-ţi fie scârbă de ele şi să le dispreţuieşti, fiindcă ele au fost rânduite pentru a fi nimicite.(Deuteronomul 7:25-26)


b. Autoblestem
Dar conducătorii preoţilor şi bătrânii au convins mulţimile să-l ceară pe Baraba, iar Isus să fie omorât. Guvernatorul i-a întrebat iarăşi: – Pe care din aceştia doi vreţi să vi-l eliberez? – Pe Baraba! au răspuns ei. Pilat a zis: – Şi atunci ce să fac cu Isus, numit Cristos? Ei au răspuns cu toţii: – Să fie răstignit! El i-a întrebat: – Dar ce rău a făcut? Însă ei strigau şi mai tare: – Să fie răstignit! Când a văzut Pilat că nu ajunge nicăieri, ci că mai degrabă se face zarvă, a luat apă şi s-a spălat pe mâini înaintea mulţimii, spunând: – Eu sunt nevinovat de sângele Acestui Om! Treaba voastră! Tot poporul i-a răspuns: – Sângele Lui să fie peste noi şi peste copiii noştri! Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, după ce a pus să-L biciuiască6, L-a dat să fie răstignit.(Matei 27:20-26)

c. Financiar
Se cade ca un om să-L jefuiască1 pe Dumnezeu? Şi totuşi voi Mă jefuiţi. Dar voi întrebaţi: «Cum Te-am jefuit?» Cu privire la zeciuială şi la contribuţii! Sunteţi crunt blestemaţi, căci Eu sunt Cel pe Care îl jefuiţi voi, tot neamul! Aduceţi însă toate zeciuielile în vistierie, ca să fie hrană în Casa Mea. Puneţi-Mă astfel la încercare, zice DOMNUL Oştirilor, şi veţi vedea dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi binecuvântare până nu veţi mai avea loc unde s-o ţineţi! O voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru, iar viţa din câmpiile voastre nu va mai fi neroditoare, zice DOMNUL Oştirilor. Atunci toate neamurile vă vor numi fericiţi, pentru că veţi fi o ţară plăcută, zice DOMNUL Oştirilor.(Maleahi 3:8-12)

d. Răzvrătirea
Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii, iar îngâmfarea – ca nelegiuirea şi idolatria. Pentru că ai respins Cuvântul Domnului, te-a respins şi El ca rege. (1 Samuel 15:23)
Dumnezeu dă o familie celor însinguraţi şi îi conduce spre belşug pe cei care sunt captivi; cei răzvrătiţi însă locuiesc în ţinuturi aride. (Psalmii 68:6)

5. Cum să rupi blestemele şi robiile generaţiei
 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea; (Romani 10:10)
Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.(Romani 10:9)
Pastor Marian Năstase

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu